Pierwsze czytanie
1 Krl 3,5.7-12

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.

Refren psalmu responsoryjnego

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie

Drugie czytanie
Rz 8,28-30

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

Ewangelia
Mt 13,44-52

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

 MYŚLI NA NIEDZIELĘ

Dzisiaj rozważamy o Bogu dobrym i hojnym rolniku, który sieje pełnymi garściami. Nie był skąpy w swych darach dla człowieka, ale oddał wszystko w swoim własnym Synu Jezusie Chrystusie, który jak ziarno pogrzebane w ziemi (śmierć i grób) zamieniło się w życie i zmartwychwstanie dzięki jego świętemu Zmartwychwstaniu.
Bóg cierpliwy siewca. Czas należy do Ojca, bo tylko On zna dzień i godzinę zbioru i żniwa. Bóg czeka. Także my powinniśmy czekać nastawiając zegar naszej nadziei do zbawczego planu Boga. Mówił Święty Jakub: «Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny». Bóg czeka na zbiór, któremu daje wzrost dzięki swojej łasce. Nam także nie wolno zaspać, lecz powinniśmy współpracować z łaską Boga ofiarowując naszą pomoc bez stawiania przeszkód przemieniającemu działaniu Boga.

Boża uprawa, która rodzi się i wzrasta tutaj na ziemi jest działaniem widzialnym poprzez swoje skutki; możemy je zobaczyć w autentycznych cudach i uderzających przykładach świętości życia. Jest wielu, którzy pomimo słuchania słów i hałasu tego świata, odczuwają głód i pragnienie słuchania Słowa Bożego, autentycznego tam, gdzie jest ono żywe i wcielone. Są tysiące ludzi, którzy żyją przynależnością do Jezusa Chrystusa i do Kościoła z takim samym entuzjazmem, jak było to na początku głoszenia Ewangelii, ponieważ Słowo Boże «znajduje grunt, gdzie posiać i wydać owoce» (Święty Augustyn); powinniśmy więc podnieść nasze morale i patrzeć w przyszłość spojrzeniem wiary.
A sukces nie zależy od ludzkich strategii ani od marketingu, lecz od zbawczej inicjatywy Boga „bogatego w miłosierdzie” i skuteczności Ducha Świętego, który jest zdolny przemienić nasze życie, byśmy przynosili owoce smakujące miłością i zaraźliwą radością.