Pierwsze czytanie
Iz 55, 1-11

Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan.

Refren psalmu responsoryjnego

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Drugie czytanie
1 J 5, 1-9

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

Ewangelia
Mk 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

 MYŚLI NA NIEDZIELĘ

Dzisiaj Kościół świętuje Chrzest Pański. Tamtego dnia wszystkie wody świata zostały oczyszczone i otrzymały moc, by oczyszczać z grzechu. Chociaż chrzest, którego udzielał Jan, miał jedynie znaczenie nawrócenia i uznania naszej grzeszności, Jezus chciał go przyjąć przez solidarność ze wszystkimi ludźmi, idąc na czele odnowionej Ludzkości. «On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.». Jezus wprowadzi nowy Chrzest, który uczyni nas dziećmi Boga w Nim i pogodzi nas z Ojcem: stanie się Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. «Także dzisiaj — pisze św. Grzegorz z Nazjanzu — Chrystus jest światłością; pozwólmy, aby to boskie światło nas przeniknęło. Chrystus jest chrzczony, zejdźmy wraz z Nim do wody, aby później zostać wraz z Nim wyniesionym». Tamtego dnia, nad Jordanem, ujrzeć można było jak zstępuje na Pana Duch Święty i usłyszeć głos Ojca: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Jan Paweł II komentuje, że «wychodząc z wód świętego źródła, każdy chrześcijanin znów słyszy głos, który pewnego dnia rozległ się nad rzeką Jordan: „Ty jesteś mój Syn…”; i rozumie, że został zrównany z umiłowanym Synem, stając się synem adoptowanym». Św. Cyryl z Jeruzalem każe nam się zastanowić nad tym nadprzyrodzonym faktem, mówiąc nam: «Jeśli twoja pobożność jest szczera, na ciebie także zstąpi Duch Święty i usłyszysz głos Ojca, dobiegający z wysokości: „Ten nie był moim synem, ale teraz, po Chrzcie, stał się synem moim». Począwszy od tego momentu, wszyscy jesteśmy zaproszeni do podążania tą Drogą, co Jezus.