Żywy Różaniec

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną ró­żańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowa­rzyszenie Żywego Różańca, założone przez Pau-linę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku Każda z osób tworzących wspól­notę zobowiązywała się do rozwa­żania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali co­dziennie cały różaniec. Stowarzy­szenie Żywego Różańca, zatwier­dzone przez papieża Grzegorza XVI, w krótkim czasie rozprze­strzeniło się w całej Francji, a na­stępnie w świecie. 

16 października 2002 r papież Jan Paweł II ogłosił List Apostol­ski „Rosarium Virginis Mariae", w którym zachęca do modlitwy ró­żańcowej, wyjaśnia jej znaczenie i tłumaczy, jak ją prawidłowo od­mawiać. Jednocześnie rozszerza modlitwę różańcową o pięć tajem­nic światła, aby „różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii." Odtąd cały różaniec liczy dwadzieścia ta­jemnic, czyli żywe róże składają się z dwudziestu osób.

W naszej parafii istnieje trzyna­ście kół żywego różańca .Obowiąz­kiem każdego członka wspólnoty jest: odmawianie jednej dziesiątki różańca, udział w comiesięcznej zmianie tajemnic, częste przystępo­wanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach Ma­ryjnych, szerzenie czci Matki Bo­żej przykładem życia i działalno­ścią apostolską.

Opiekę duszpasterską nad grupa­mi sprawuje ks. Wiesław Kania. Cała wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 17.00. Po modlitwie różańcowej ks. Wiesław Kania wygłasza konferencję prze­znaczoną na dany miesiąc i omawia sprawy bieżące. 

Nauki pomagają członkom Żywego Różańca utwier­dzać się w swoim powołaniu, lepiej rozumieć rozważane tajemnice w poczuciu odpowiedzialności za sie­bie samych, za własne rodziny, za Kościół, Ojczyznę i cały świat.