WSPÓLNOTA  KRWI  CHRYSTUSA

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu.  W naszej parafii działa od 1989r.

Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.

Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka.

Polem misji – głoszenia przesłania miłości Boga – jest własna miejscowość, parafia, rodzina, miejsce pracy.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości. Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc .Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani. Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną i czynienie dobra.

Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas: m. in. w więzieniu, szpitalu, hospicjum.

Modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne  uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świętych Patronów – to  co nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.

 

Celem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest:

- osobista formacja członków

- ożywienie życia parafialnego

- apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa

- budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny

- działalność charytatywno – opiekuńcza

- wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

- ewangelizacja

- obrona życia ludzkiego

- walka o godność każdego człowieka

- promocja rodziny.